use '?' for JOKER (blank)

From letters Y, E, A, S, T, I, N, E, S, S  I made following words

10 letter words

yeastiness[13]

8 letter words

syenites[11], essayist[11], easiness[8], etesians[8], teniases[8], sensates[8], sestinas[8], sestines[8]

7 letter words

eyasses[10], synesis[10], syenite[10], sanseis[7], senseis[7], etesian[7], easiest[7], entases[7], sateens[7], senates[7], sensate[7], entasis[7], nasties[7], seitans[7], sestina[7], tansies[7], tisanes[7], sestine[7], siestas[7], tassies[7], assents[7]

6 letter words

eyases[9], essays[9], yesses[9], yentas[9], teensy[9], yentes[9], sanity[9], satiny[9], sayest[9], yeasts[9], easies[6], anises[6], sanies[6], sansei[6], seines[6], sensei[6], seises[6], nesses[6], senses[6], sasins[6], teniae[6], enates[6], sateen[6], senate[6], seitan[6], tenias[6], tineas[6], tisane[6], teases[6], siesta[6], tassie[6], assent[6], sanest[6], stanes[6], tenses[6], saints[6], satins[6], stains[6], insets[6], steins[6], assets[6], stases[6], tasses[6], assist[6], stasis[6]

5 letter words

yeans[8], ayins[8], essay[8], eyass[8], yeses[8], snyes[8], sassy[8], sissy[8], yenta[8], teeny[8], yente[8], yeast[8], tyees[8], yetis[8], antsy[8], nasty[8], tansy[8], tynes[8], sayst[8], stays[8], styes[8], anise[5], seine[5], eases[5], seise[5], sanes[5], sensa[5], esnes[5], sense[5], sains[5], sasin[5], sines[5], asses[5], esses[5], sises[5], eaten[5], enate[5], entia[5], tenia[5], tinea[5], setae[5], tease[5], antes[5], etnas[5], nates[5], neats[5], stane[5], sente[5], teens[5], tense[5], antis[5], saint[5], satin[5], stain[5], tains[5], inset[5], neist[5], nites[5], senti[5], stein[5], tines[5], asset[5], easts[5], sates[5], seats[5], tasse[5], satis[5], sites[5], sties[5], nests[5], snits[5]

4 letter words

yean[7], eyen[7], eyne[7], ease[4], anes[4], sane[4], esne[4], seen[4], sene[4], ains[4], anis[4], sain[4], sine[4], seas[4], eses[4], sees[4], seis[4], sans[4], ness[4], sins[4], sass[4], ante[4], etna[4], neat[4], teen[4], anti[4], tain[4], nite[4], tine[4], ates[4], east[4], eats[4], etas[4], sate[4], seat[4], seta[4], teas[4], tees[4], aits[4], sati[4], site[4], ties[4], ants[4], tans[4], nest[4], nets[4], sent[4], tens[4], nits[4], snit[4], tins[4], tass[4], sets[4], sits[4]